Video Page - oHo.Ge World For Original Stuff Portal

วิถีชีวิตคนเลี้ยงวัว

ในแต่ละวันชาวบ้านผู้เลี้ยงวัว อำเภอท่าตะโก จำต้องต้อนวัวออกไปหากินหญ้าไกล เนื่องจากความแห้งแล้ง ขาดอาหารและแหล่งน้ำ.

Tags:www.tvali.in